Ny rapport från Skolverket:
Attityder till skolan 2018

Följande finns att läsa på Skolverkets hemsida om den färska rapporten:

I den här rapporten redovisas resultaten från Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”, en undersökning om elevers och lärares syn på skolan.

Skolverket har gjort urvalsundersökningen ”Attityder till skolan” vart tredje år sedan 1994, vilket ger möjligheter att följa utvecklingen över tid. Undersökningen svarar bland annat på frågor om trivsel, stöd, motivation, lärande, krav, stress och förtroendet för olika aktörer i skolsystemet. Ett viktigt syfte med undersökningen är att bidra till fördjupad diskussion om skolan samt fånga upp eventuella behov av ytterligare analyser. Undersökningen är nationell och resultaten presenteras bara på riksnivå. Nästan 1 500 lärare och 4 200 elever har besvarat frågorna och de skillnader som presenteras är statistiskt säkerställda.

Ladda ner och läsa rapporten här

emil