Skolforskaren John Hattie presenterade 2009 en stor genomlysning (metaanalys) av resultat från mängder av skolforskning som visade på lärarens avgörande betydelse för elevernas kunskapsinhämtning.
Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är att betrakta som den enskilt viktigaste orsaken till goda elevresultat.

Enligt skollagen ska undervisningen i den svenska skolan vila på vetenskaplig grund och beprövade metoder. Något som ytterligare belyser vikten av utbildade och erfarna lärare.

Dessvärre händer det att dessa kompetenta, kunniga och engagerade lärare blir sjuka eller behöver vårda sjuka barn. Vad som då sker är att skolbarnens utbildning försämras.

I allt för många fall ersätts nämligen den skickliga läraren med, i bästa fall, en outbildad och oerfaren vikarie, i sämsta fall, blir lektionen inställd.

Tyvärr ställs det i dag inga krav på att vikarier i svensk skola ska inneha lärarlegitimation eller lärarutbildning.

Oftast ställs heller inga krav alls på att vikarien ska ha erfarenhet av undervisning inom svensk skola – något som borde vara en självklarhet.

Lärarfrånvaron leder till att skolans viktiga och primära uppgift, att utbilda elever, inte uppfylls. När skickliga lärare ersätts av outbildad och oerfarna vikarier är det eleverna som blir förlorarna.

Efter flera år som lärare har vi stor erfarenhet av vikarier. Man kan säga att det finns tre delar som påverkas negativt när eleverna får vikarie.

1. För det första har inte en oerfaren och outbildad vikarie förmåga och kunskap att genomföra undervisningen så eleverna lär sig det de ska. Kunskapsinhämtningen går därmed helt förlorad den dagen.

2. För det andra uppstår ofta stora ordningsproblem. En utbildad och erfaren vikarie vet hur en klass ska hanteras. Detta i kombination med att elevernas respekt för en vikarie är bristande leder ofta till stora ordningsproblem under de vikarieledda lektionerna.

3. För det tredje behöver ofta en outbildad och oerfaren vikare mycket hjälp och lotsning av övriga lärare på plats. Vi har allt för många gånger hört lärare säga ”Att ha vikarien var som att ha ytterligare en elev”. Läraren syftar då till alla de gånger hen tvingats lämna sin egen undervisning eller planeringstid för att bistå vikarien. I förlängningen påverkas därmed fler elever än bara de som har vikarien.

Våra erfarenheter utifrån eget arbete inom skolan är således att alla vikarier måste få antigen ha eller få en korrekt utbildning innan de tillåts verka inom skolan.

Lösningen kring vikarieproblematiken är inte att sjuka lärare ska tvingas arbeta. Lösningen är däremot att ta in eller utbilda vikarier som har kunskaperna och förmågorna att bedriva en meningsfull undervisning, det vill säga en utbildad och erfaren lärare eller en vikarie som fått korrekt utbildning och vägledning.

Elias Glaveby, verksamhetsledare Vikarielärare City och legitimerad lärare

Emil Breman, verksamhetsutvecklare

Märta Glaveby, verksamhetsledare Vikarielärare Syd legitimerad lärare